Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Realizácie projektov vo volebnom období 2014-2018

ROK 2015

Názov projektu: Protipovodňový vozík s výbavou na hasenie požiaru

Poskytnutá dotácia Ministerstva hospodárstva SR: 14 359,00,-€

Názov projektu: Rekonštrukcia kríža na Biednej

Vlastné zdroje: 400,-€

Názov projektu: Chodník ponad komory – pokládka asfaltu

Vlastné zdroje: 2 600,-€

Názov projektu: Letný tábor: Spolu dokážeme viac!

Rok podania žiadosti 2015. Žilinský samosprávny kraj: 800,-€
Vlastné zdroje: 100,-€

Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v obci Habovka

Rok podania žiadosti: september 2015
Ministerstvo hospodárstva SR: 73 365,30 €
Vlastné zdroje: 10 231,32 €

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Názov projektu: Výmena toaliet v kultúrnom dome

Vlastné zdroje: 342,-€

Názov projektu: Vysypanie ciest frézovanou okolo ihriska, cesta cez Grúň ku cintorínu, cesta okolo Blatnej

Investor: Tomáš Varga, cestné stavby 1000,-€

Názov projektu: Natretie autobusových zastávok, mostov a iných priestorov v obci

Slovenská správa ciest: farba
Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: Dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Pizzeria, výjazd od ZŠ, Stodolisko.....)
Vlastné zdroje: 500,-€

Názov projektu: Úprava cesty ku cintorínu + namontovanie zvodidiel

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: JPÚ úvodné podklady – mapa Habovky pozemkov, Register pôvodného stavu

Vlastné zdroje: 2 500,-€

Názov projektu: Obnovenie kurtov pod závozom – strieška, basketbalové koše, oplotenie

Vlastné zdroje: 300,-€

Názov projektu: Podlaha kultúrneho domu – brúsenie, leštenie, náter

Vlastné zdroje: 2 000,-€

Názov projektu: Vidiečanova Habovka 2016

Rok podania žiadosti: december 2015
Žilinský samosprávny kraj: 200,-€

Názov projektu: Bezpečnosť cestnej premávky – priechody pre chodcov

Rok podania žiadosti: november 2015
Ministerstvo vnútra SR: 4 320,-€

Názov projektu: Lavička pod Hálečkovou

Zdroje obce: 200,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

ROK 2016

Názov projektu: Rekonštrukcia WC pri pošte

Vlastné zdroje: 4 785,59 €

Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Obec Habovka sa zapojila do grantového programu Región kultúrne 2016. Spomedzi 139 žiadateľov o grant sa práve obec Habovka stala úspešnou v projekte „Pamätníky padlých“. Nadácia Kia Motors Slovakia tak udelila 3 000,- € na obnovu pomníka SNP, pamätnej tabule pri ZŠ v Habovke a hroby partizánov na miestnom cintoríne. Tešíme sa na obnovu pamätníkov a zároveň takto chceme poukázať na udalosti počas vojny a na pravdivé poznanie minulosti, aby aj súčasná mladá generácia poznala obetavosť starých otcov. Ešte raz ďakujeme Nadácii Pontis a Kia Motors Slovakia.


Názov projektu: Obnova hrobov na cintoríne neznámych partizánov

Rok podania žiadosti 2016


Ruské veľvyslanectvo: 2 000,-€

Názov projektu: Letný tábor 2016 – „Ukáž seba, zmeň svet“

Rok podania žiadosti 2016


Žilinský samosprávny kraj: 800,-€

Názov projektu: Chodník na ceste II/584 Habovka (hlavná cesta)

Vykúpenie pozemkov a realizácia výstavby chodníka na ceste II/584 HabovkaVlastné zdroje: 110 500,-€

Názov projektu: Asfaltovanie chodníkov na cintoríne


Vlastné zdroje: 20 200,-€

Názov projektu: Vypracovanie podkladov JPÚ – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia

Vlastné zdroje: 3 000,-€

Názov projektu: Nákup vybavenia hasičskej techniky

Žiadosť podaná OcÚ Habovka v roku 2016 pre DHZ
Ministerstvo vnútra SR: 2 000,-€

Názov projektu: Vývod vody a rekonštrukcia Domu smútku

Vlastné zdroje: 300,- €

Názov projektu: Prípojka vody k budove TJ – elektroinštalačné práce, zemné práce

Vlastné zdroje: 3 000,- €

Názov projektu: Položenie chodníka za hasičskou budovou

Vlastné zdroje: 500,-€


Názov projektu: Osadenie stolov a lavičiek a informatívnych tabúľ v obci Habovka


Vlastné zdroje: 400,-€
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka: drevo

Názov projektu: Dopravné značenie zvislé + vodorovné, namaľovanie parkoviska pred COOP Jednota

Vlastné zdroje: 700,- €

Názov projektu: Výmena kotlov a rekonštrukcia kotolne obecného úradu

Rok podania žiadosti 2016

Ministerstvo financií SR: 7 000,- €
Vlastné zdroje: 1 800,-€

Názov projektu: Vykúpenie pozemkov pri škole za kostolom (ihrisko)

Vlastné zdroje: 3 366,94 €

Názov projektu: Položenie asfaltu na hlavnej ceste E. P. Bardoša

Od zastávky Pod Klimkovým vrškom po zastávku pri ZŠ Habovka

VÚC: 43 105,38 €


Realizácie projektov vo volebnom období 2010-2014

Dokončila sa rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ.
Dotácia z fondov EÚ: 508 000 €.

Regenerácia centrálnej zóny obce Habovka. Rekonštrukcia okolia kultúrneho domu.
Dotácia z fondov EÚ: 408 380 €.

Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec.
Dotácia z fondov EÚ: 980 000 €.

Projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom: Spoločná prevencia, koordinácia činnosti a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a obyvateľov prihraničného regiónu Habovka a Czarny Dunajec proti požiarom. V rámci tohto projektu sa postavila nová požiarna zbrojnica a zakúpilo sa nové cisternové požiarne auto. Viac informácií nájdete tu.
Dotácia z fondov EÚ: 342 250 €.

Monografia obce Habovka.
Dotácia z MK SR: 5 000 €.

Kamerový systém v obci Habovka.
Dotácia z MV SR: 3 000 €.

Objekt vybavenosti športového areálu.
Dotácia z nadácie Pontis Slovenská sporiteľňa: 3 000 €.

Oprava brehov Studeného Potoka v katastri obcí Habovka a Zuberec po tohtoročnej povodni.
Dotácia z SVP Ružomberok: 450 000 €.

Oporný múr chodník ponad komory.
Vlastné zdroje vo výške 17 500 €.

Chodník pre chodcov pri lesnom závode.
Vlastné zdroje vo výške 4 900 €.

Vybudovanie kanalizačného zberača k radovej zástavbe.
Vlastné zdroje vo výške 20 000 €.

Zriadenie informačného systému v obci.
Vlastné zdroje vo výške 900 €.

Čiastočná úprava výtlkov na miestnych komunikáciach na uliciach Stodolisko, Pod Úbočou, Breh, E. P. Bárdoša a A.Pavču.
Vlastné zdroje vo výške 20 000 €.

Mali sme podporené a zrealizované cezhraničné projekty ČR/SR pre mladých folklóristov a folklórnu skupinu Bučník s družobným mestom Hustopeče pod názvom: Spoznajme sa navzájom, Podporme sa navzájom a Uchovajme tradície. V rámci nich sa uskutočnili spoločné vystúpenia v meste Hustopeče na rôznych akciách ako aj v našej obci. S podporou spomenutých projektov boli zakúpené kroje pre FS Bučník.

• Projekt: Skvalitnenie športového zázemia pre mladých futbalistov TJ Blatná Habovka


Počet zobrazení: 6152

design & code © 2012 Peter Leginus