Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2019
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Samospráva


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 06. 12. 2019 o 20:08 hod.Jednoduché pozemkové úpravy

Obec Habovka v spolupráci so zhotoviteľom jednoduchých pozemkových úprav Ing. Bullom bude vykonávať vytýčenie nových pozemkov v lokalite Zastudená a Lazy. Kto má záujem môže sa nahlásiť na obecnom úrade na tel. čísle : 043 / 5395 142 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: obec@habovka.sk

Pridal: Obec Habovka dňa 11. 11. 2019 o 14:53 hod.
Prieskum trhu

Predmet zákazky: Nábytok
Nábytok (formát ZIP)
Knižný fond (formát ZIP)

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 11. 2019 o 15:17 hod.
Prieskum trhu

Predmet zákazky: Technické a technologické vybavenie a softvér:
Didaktické pomôcky (formát ZIP)
Technické a technologické vybavenie (formát ZIP)

Pridal: Obec Habovka dňa 06. 11. 2019 o 17:43 hod.Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 24. 10. 2019 o 08:00 hod.
Poďakovanie

Pridal: Obec Habovka dňa 11. 10. 2019 o 16:38 hod.
Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/3, 9997/13

A)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/66, ostatná plocha o výmere 28 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Chorvatovičovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

B)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/68, ostatná plocha, zastavaná plocha o výmere 34 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, 9997/13 zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Klimekovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

Pridal: Obec Habovka dňa 10. 10. 2019 o 14:34 hod.
Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/2

Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.189/13, ostatná plocha o výmere 80 m2 a č.189/14, ostatná plocha o výmere 67 m2 ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.50096788-47/2019 z EKN parcely č. 5202/2, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľovi Robertovi Hrubošovi, bytom ul. Jána Jonáša 6183/13, 84107 Bratislava IV., z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

Pridal: Obec Habovka dňa 10. 10. 2019 o 10:28 hod.


Informačné tabule s výsadbou zelene

Pridal: Obec Habovka dňa 20. 09. 2019 o 07:07 hod.
Práce na projektoch pokračujúPridal: Obec Habovka dňa 07. 09. 2019 o 14:29 hod.Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 21. 08. 2019 o 09:47 hod.
Zámer Obce Habovka – odpredaj časti obecných pozemkov EKN parcely č. 163/1 a č.164/1

Obec Habovka, zastúpená JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má zámer odpredať časti obecných pozemkov parcely EKN č. 9997/55 zapísanej na LV č.7035 pričom výmera novovytvoreného pozemku parcely EKN č. 163/1, zast. plocha o výmere 72 m2 a parcely č. EKN č. 164/1, zast. plocha o výmere 9 m2 podľa geometrického plánu číslo: 37361007-34/2019 zo dňa 09.04.2019 zhotovený Ing. Pavlom Dibdiakom Veličná 380,02754, o celkovej výmere 81 m2 za ............€ pre Barboru Tekeľovú rod. Šrobovú a Ľubomíra Tekeľa bytom ul. Pod Úbočou 386/1, 02732. Jedná sa o priľahlý pozemok k novostavbe rodinného domu z tohto dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka podľa § 9a odst. 8 písmena b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde je na odpredaj potrebný súhlas 3/5 (trojpätinová väčšina) všetkých poslancov.

Pridal: Obec Habovka dňa 11. 06. 2019 o 08:55 hod.
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

Pridal: Obec Habovka dňa 27. 05. 2019 o 12:01 hod.


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Habovke

Obec Habovka podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, E.P. Bárdoša 235/50, Habovka.
Viac informácií ...

Pridal: Obec Habovka dňa 23. 04. 2019 o 16:42 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 18. 04. 2019 o 17:26 hod.Jeden deň pracujem pre svoju obec

Milí Habovčania, prišla jar a je čas na jarné upratovanie doma aj vonku. Preto prichádzame s výzvou – jeden deň pracujem pre svoju obec. Niektorí z Vás to robia skoro denne a patrí Vám za to uznanie a poďakovanie nás všetkých. Zametáte chodník pre chodcov okolo hlavnej cesty, čistíte a upravujete našu Odychovú zónu Osly, zodvihnete odhodené odpadky zo zeme, odpadky zo zastávok, miestnych komunikácií, v okolí Vašich rodinných domov a tak podobne...

Pridal: Obec Habovka dňa 10. 04. 2019 o 17:53 hod.
VÝZVA – pohľadnica obce Habovka

Máte zaujímavé fotografie našej obce, ktoré by podľa vás mohli byť na pohľadnici našej obce? Pošlite nám ich na e-mailovú adresu obec@habovka.sk alebo ich osobne doneste na obecný úrad. Najlepšie fotografie budú použité na pohľadnicu našej obce a odmenené vecnou cenou. Všetky fotografie vám budú následne vrátené.


Pridal: Obec Habovka dňa 10. 04. 2019 o 17:51 hod.
Naše domácnosti dostali kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad

Vďaka úspešnému spoločnému projektu obcí Hornej Oravy (Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec), ktorého cieľom bolo predchádzať vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na ich území, naša obec získala 141 kusov kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad. Domácnostiam so šesť a viac členmi bolo rozdelených 101 kompostérov, 40 kompostérov sa rozdelilo domácnostiam s piatimi členmi a domácnostiam, ktoré sa spojili. Objem tohto kompostéra je 1050 l.

Pridal: Obec Habovka dňa 10. 04. 2019 o 17:46 hod.
Jarný bazár oblečenia

Obecný úrad s dobrovoľníkmi vás pozýva zapojiť sa do jarného bazáru oblečenia a iných vecí, ktorý sa bude konať v piatok 12. apríla od 14:00 do 20:00 hod. a v sobotu 13. apríla od 09:00 do 20:00 hod. v KD Habovka. Veci môžete doniesť v piatok doobeda. Budete mať miesto, kde si ocenené veci môžete vystaviť. K veciam priložte aj ich zoznam. Veci vám budú vrátene v nedeľu po ukončení burzy pripadne v pondelok doobeda. Bližšie info u Tonky Leginusovej na t.č. 0948 087 708.

Pridal: Obec Habovka dňa 10. 04. 2019 o 13:23 hod.
Výsledky prezidentských volieb 2019 v obci Habovka - 2. kolo

Počet zapísaných voličov: 1141
Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 578
Počet platných hlasov: 555
Počet neplatných hlasov: 23
Zuzana Čaputová: 209
Maroš Šefčovič: 346

Pridal: Obec Habovka dňa 30. 03. 2019 o 23:11 hod.Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 03. marca 2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 30. 04. 2019. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 04. 2019. Nakoľko voľba musí byť vyhlásená najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce a volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Habovka

Pridal: Obec Habovka dňa 13. 03. 2019 o 08:40 hod.
Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča
Rozhodnutie predsedu NR SR

Pridal: Obec Habovka dňa 08. 03. 2019 o 17:12 hod.
JPÚ Habovka - oznámenie

Pridal: Obec Habovka dňa 25. 02. 2019 o 15:49 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 17. 02. 2019 o 15:26 hod.
Úspešný projekt Wifi pre teba v obci Habovka

Pridal: Obec Habovka dňa 16. 02. 2019 o 22:09 hod.Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do EP
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Pridal: Obec Habovka dňa 12. 02. 2019 o 11:35 hod.
Pozvánka

Pridal: webmaster dňa 24. 01. 2019 o 14:04 hod.
Odvolanie mimoriadnej situácie

Pridal: Obec Habovka dňa 18. 01. 2019 o 15:00 hod.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Pridal: Obec Habovka dňa 16. 01. 2019 o 10:51 hod.
Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti

Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší. Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Pridal: webmaster dňa 09. 12. 2018 o 15:55 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 30. 11. 2018 o 16:41 hod.


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Habovka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu a do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou Habovka v školskej jedálni.

Pridal: Obec Habovka dňa 03. 11. 2018 o 15:08 hod.
Predvolebná diskusia kandidátov na starostu obce Habovka

sa uskutoční dňa 3.11.2018 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 02. 11. 2018 o 14:35 hod.


Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení spoluobčania, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Online verzia dotazníka pre obec je dostupná na stránke (na každú otázku je respondent povinný odpovedať) http://bit.ly/2yfIC2b

Pridal: Obec Habovka dňa 22. 10. 2018 o 12:05 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 19. 10. 2018 o 19:19 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2018 (utorok) o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 22. 08. 2018 o 21:08 hod.
OZNÁMENIE

Pridal: Obec Habovka dňa 20. 08. 2018 o 20:01 hod.
Informácie k voľbám do orgánov samosprávy

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE HABOVKA, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ 10.11.2018 BOLI URČENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA 27.7.2018:
1 VOLEBNÝ OBVOD
9 POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POČET OBYVATEĽOV V OBCI HABOVKA KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB: 1376.

Pridal: Obec Habovka dňa 16. 08. 2018 o 07:14 hod.OZNÁMENIE

Pridal: Obec Habovka dňa 26. 07. 2018 o 18:55 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2018 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 17. 07. 2018 o 18:47 hod.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Pridal: Obec Habovka dňa 12. 07. 2018 o 21:52 hod.
Stavebné povolenie

Dokument vo formáte PDF

Pridal: Obec Habovka dňa 10. 07. 2018 o 20:18 hod.
Podporené projekty

Pridal: Obec Habovka dňa 26. 06. 2018 o 19:48 hod.
Verejná vyhláška

Dokument vo formáte PDF

Pridal: Obec Habovka dňa 20. 06. 2018 o 07:34 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Dokument vo formáte PDF

Pridal: Obec Habovka dňa 14. 06. 2018 o 17:27 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Pridal: Obec Habovka dňa 28. 05. 2018 o 20:15 hod.
OZNAM

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 05. 2018 o 12:11 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Dokument vo formáte PDF

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 05. 2018 o 12:07 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 05. 2018 o 06:49 hod.Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 07. mája 2018 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 28. 04. 2018 o 13:58 hod.Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 20.04.2018 od 08:00 hod. do odvolania

Pridal: Obec Habovka dňa 19. 04. 2018 o 13:17 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Dokument vo formáte PDF

Pridal: Obec Habovka dňa 16. 04. 2018 o 20:51 hod.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že v termínoch od 10.05.2018 08:00 hod. do 10.05.2018 15:00 hod. a od 11.05.2018 08:00 hod. do 11.05.2018 15:30 hod. bude v obci Habovka prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

• Rozpis odberných miest 1
• Rozpis odberných miest 2

Pridal: Obec Habovka dňa 12. 04. 2018 o 11:12 hod.
OZNAM

Pridal: Obec Habovka dňa 15. 03. 2018 o 11:52 hod.
Zber elektroodpadu

V pondelok 19.3.2018 v ranných hodinách bude zber elektroodpadu – biela technika. Ide o staré rádia, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rychlovarné kanvice a pod. Elektroodopad musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste. Pracovníci zabezpečujúci zber budú uvedený elektroodpad zbierať, preto musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste.

Pridal: Obec Habovka dňa 15. 03. 2018 o 09:59 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 05. 03. 2018 o 17:03 hod.Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme vám, že dňa 25. 01. 2018 v čase od 8:00 hod. bude v celej obci Habovka prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 25.01.2018 o 14:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Pridal: webmaster dňa 24. 01. 2018 o 21:28 hod.
Verejná vyhláška

Pridal: Obec Habovka dňa 23. 01. 2018 o 21:49 hod.
Ocenenie členov DHZ Habovka

Pridal: webmaster dňa 14. 01. 2018 o 19:05 hod.


Zámer obce Habovka na zámenu časti obecných pozemkov

Obec Habovka, zastúpená JUDr. Alojzom Lajčinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Habovke na zasadnutí konanom dňa 15.12.2017 uznesením č.61/2017 schválilo:

Pridal: Obec Habovka dňa 18. 12. 2017 o 17:58 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2017 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 07. 12. 2017 o 23:40 hod.
Projekt Slatinné rašelinisko v Habovke

Dobrý deň, prosím vás kliknite na uvedený link a hlasujte za náš projekt Slatinné rašelinisko v Habovke. Na stránke dole Žilinský kraj sa zobrazí náš projekt. Na mobilné tel. číslo vám príde kód, ktorý uvediete a odošlete. Ďakujem s úctou starosta. Hlasovanie bude prebieha na www.komunitnegranty.sk

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 11. 2017 o 10:21 hod.Verejná vyhláška

Pridal: Obec Habovka dňa 25. 10. 2017 o 13:33 hod.
Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2017 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 19. 10. 2017 o 08:43 hod.
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška vo formáte PDF.

Pridal: Obec Habovka dňa 17. 10. 2017 o 07:29 hod.
Vytvorme pre deti radosť z pohybu

Na detskom ihrisku za budovou MŠ Habovka, pribudli nové strunové kolísadlá a detské fitness stroje a to vďaka úspešnému projektu Nadácia Volkswagen Slovakia na základe grantového programu "Projekty zamestnancov" podporila projekt, ktorý vypracovala Janka Ondrošová s kolektívom učiteliek materskej školy, za spolupráce riaditeľky ZŠ s MŠ Habovka Miroslavy Mydliarovej a zamestnanca Volkswagenu Slovakia Juraja Knaperka, pod názvom „Vytvorme pre deti radosť z pohybu “.

Pridal: webmaster dňa 02. 10. 2017 o 18:17 hod.Verejná vyhláška

Pridal: dňa 30. 08. 2017 o 15:06 hod.
Zber elektroodpadu a bielej techniky

V obci Habovka sa uskutoční dňa 23.08.2017 zber elektroodpadu a bielej techniky.

Pridal: Obec Habovka dňa 20. 08. 2017 o 21:06 hod.
Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2017 (pondelok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 17. 08. 2017 o 16:39 hod.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre volby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 4.11.2017 je matrika@habovka.sk.
Informácie pre voliča

Pridal: Obec Habovka dňa 16. 08. 2017 o 11:21 hod.
Verejná vyhláška

Pridal: Obec Habovka dňa 12. 07. 2017 o 21:02 hod.
POZVÁNKA

Na základe zamestnaneckého programu Šport v regióne 2017, v rámci Nadácie Kia Motors Slovakia obdržala obec Habovka finančný príspevok k vytvoreniu vonkajšieho fitnes ihriska, ktorého otvorenie bude dňa 03.06.2017 v športovom areáli Pod Závozom.

Pridal: Obec Habovka dňa 29. 05. 2017 o 12:16 hod.
Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 2. júna 2017 o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 24. 05. 2017 o 10:16 hod.
Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Habovke oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy sa uskutoční od 2.mája 2017 do 15.mája.2017, na základe podania žiadosti, ktorú si vyzdvihnete v materskej škole Habovka. Ak sa chcete oboznámiť s prostredím materskej školy, spoznať prácu detí a učiteliek, máte možnosť prísť na „ Deň otvorených dverí “do materskej školy a to 11. mája 2017, v čase od 9.00 – 11.00 hod. Kolektív materskej školy sa teší na spoločné stretnutia.

Pridal: webmaster dňa 03. 05. 2017 o 20:09 hod.
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Pridal: dňa 18. 04. 2017 o 18:05 hod.
Harmonogram vývozu papiera z vrecového zberu v roku 2017

Vývoz papiera z podomového vrecového zberu sa v Habovke uskutoční dňa 30.5.2017. Modré vrecia s papierovým odpadom je potrebné vyložiť na viditeľné a prístupné miesto už od ranných hodín (výjazd zberových vozidiel o 6:00).

Pridal: Obec Habovka dňa 11. 04. 2017 o 20:09 hod.
Verejná vyhláška

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 04. 2017 o 19:21 hod.
Zber elektroodpadu a bielej techniky

V obci Habovka sa uskutoční dňa 3.4.2017 jarný zber elektroodpadu a bielej techniky.

Pridal: Obec Habovka dňa 27. 03. 2017 o 13:09 hod.
Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2017 (pondelok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 20. 03. 2017 o 14:26 hod.Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2017 (utorok) o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 06. 02. 2017 o 17:47 hod.
Verejná vyhláška

Pridal: Obec Habovka dňa 25. 01. 2017 o 18:44 hod.Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 08. 12. 2016 o 17:14 hod.
Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2016 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 24. 10. 2016 o 13:45 hod.
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy

Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného brala v obci Strečno a prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o p l á n o v a n e j úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale. Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 - do 18 decembra 2016, sedem po sebe idúcich víkendov od soboty ráno 08:00 hod. do nedele večer 16:00 hod.

Pridal: Obec Habovka dňa 18. 10. 2016 o 18:44 hod.Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa prerušilo z dôvodu čerpania materskej dovolenky, obec Habovka v súlade s § 18 a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa uskutoční dňa 28.10.2016, počas zasadania riadneho plánovaného obecného zastupiteľstva.

Pridal: Obec Habovka dňa 19. 09. 2016 o 14:45 hod.
Zber elektroodpadu a bielej techniky

V obci Habovka sa uskutoční dňa 24.8.2016 zber elektroodpadu a bielej techniky.

Pridal: Obec Habovka dňa 18. 08. 2016 o 15:31 hod.
Pozvánka na zasadnutie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 31. augusta 2016 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 17. 08. 2016 o 11:23 hod.
Nový zákon o odpadoch – čo priniesol našej obci?

1.1.2016 nadobudol účinnosť a platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Nový zákon priniesol nový systém do odpadového hospodárstva aj našej obce.

Pridal: webmaster dňa 25. 07. 2016 o 08:19 hod.
Úspešný projekt – Letný tábor

Obec Habovka sa zapojila na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do programu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V projekte bola opätovne úspešná s názvom Letný tábor „Ukáž seba, zmeň svet“. Finančný príspevok je vo výške 800,- €. Letný tábor sa uskutoční od 11.07.2016 do 17.07.2016.

Pridal: Obec Habovka dňa 27. 06. 2016 o 15:28 hod.
Úspešný projekt – Pamätníky padlých

Obec Habovka sa zapojila do grantového programu Región kultúrne 2016. Spomedzi 139 žiadateľov o grant sa práve obec Habovka stala úspešnou v projekte „Pamätníky padlých“. Nadácia Kia Motors Slovakia tak udelila 3 000,- € na obnovu pomníka SNP, pamätnej tabule pri ZŠ v Habovke a hroby partizánov na miestnom cintoríne. Tešíme sa na obnovu pamätníkov a zároveň takto chceme poukázať na udalosti počas vojny a na pravdivé poznanie minulosti, aby aj súčasná mladá generácia poznala obetavosť starých otcov. Ešte raz ďakujeme, že príslušný projekt podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.

Pridal: Obec Habovka dňa 27. 06. 2016 o 15:27 hod.
BOLI SME ÚSPEŠNÍ V GRANTOVOM PROJEKTE Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia na základe grantového programu ” Projekty zamestnancov” podporila projekt, ktorý vypracovala Janka Ondrošová s kolektívom učiteliek materskej školy, za spolupráce riaditeľky ZŠ s MŠ Habovka Miroslavy Mydliarovej a zamestnanca Volkswagenu Slovakia Juraja Knaperka, pod názvom „Spolu bezpečne na cestách“.

Pridal: webmaster dňa 14. 06. 2016 o 20:36 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2016 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 06. 2016 o 18:02 hod.Verejný hovor

Pozývame občanov Habovky v nedeľu 5. júna 2016 o 13.00 hod. do Kultúrneho domu v Habovke na verejné zhromaždenie občanov.

Pridal: Obec Habovka dňa 30. 05. 2016 o 10:30 hod.Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Habovke oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy sa uskutoční od 2. mája 2016 do 13. mája 2016, na základe podania žiadosti, ktorú si vyzdvihnete v Materskej škole Habovka. Ak sa chcete oboznámiť s prostredím materskej školy, spoznať prácu detí a učiteliek, máte možnosť prísť na „Deň otvorených dverí“ do materskej školy a to 11. mája 2016, v čase od 9.00 – 11.00 hod. Kolektív materskej školy sa teší na spoločné stretnutia.

Pridal: webmaster dňa 25. 04. 2016 o 18:28 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2016 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 23. 04. 2016 o 06:21 hod.
Zber použitého oleja z domácností

Zapojte sa aj vy do zberu použitého kuchynského oleja, ktorý po precedení do čistej PET fľaše odovzdáte na obecnom úrade, kde bude od 29.04.2016 umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a priťahuje hlodavcov. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní. Stačí aj tak málo aby sme niečo urobili pre seba a životné prostredie.

Pridal: dňa 20. 04. 2016 o 11:56 hod.
Zber elektroodpadu a bielej techniky

V obci Habovka sa uskutoční dňa 4.4.2016 zber elektroodpadu a bielej techniky.

Pridal: Obec Habovka dňa 14. 03. 2016 o 10:32 hod.
Vážení rodičia a priatelia školy

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
· skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
· skvalitnenie vybavenia školy
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Pridal: webmaster dňa 14. 03. 2016 o 07:53 hod.
Verejná vyhláška

Dokument vo formáte pdf

Pridal: Obec Habovka dňa 12. 03. 2016 o 12:35 hod.
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Pridal: dňa 06. 03. 2016 o 12:30 hod.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Miesto konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v sobotu dňa 5.3.2016 bude jedáleň pri ZŠ s MŠ v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 01. 03. 2016 o 20:06 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2016 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 17. 02. 2016 o 18:58 hod.
NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV - mapová aplikácia obce Habovka

Nová služba pre občanov obce i ostatných návštevníkov webovej stránky obce sa otvorí po kliknutí na jej odkaz na ľavom okraji. Služba umožňuje získať informácie z mapových podkladov obce aj z čerstvej ortofotomapy a z evidencie nehnuteľností v katastrálnom území obce. V tabuľke "Vrstvy" je možné označiť "Adresný systém", ktorý zobrazí ulice, súpisné a orientačné čísla. Ak sa označia "Základné vrstvy" otvorí sa mapa určeného operátu (parcely registra "E") a katastrálna mapa (parcely registra "C"). Z týchto mapových podkladov je potom možné nájsť na stránke www.katasterportal.sk potrebné popisné informácie, ako listy vlastníctva, výmery, druh pozemku a pod. Samozrejme je možný aj opačný postup, t. j. lokalizácia parciel z listov vlastníctva v mape i v teréne.
Kliknutím tu vstúpite do aplikácie

Pridal: dňa 22. 01. 2016 o 18:06 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Pridal: dňa 19. 01. 2016 o 21:25 hod.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termínoch:

od: 02.02.2016 07:30:00 do: 02.02.2016 13:30:00
od: 03.02.2016 07:30:00 do: 03.02.2016 11:30:00
od: 03.02.2016 09:30:00 do: 03.02.2016 16:20:00

bude v obci Habovka prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Pridal: Obec Habovka dňa 04. 01. 2016 o 19:40 hod.Zverejnenie verejnej vyhlášky

Dávame do pozornosti aktualizované dokumenty v časti Jednoduché pozemkové úpravy

Pridal: dňa 19. 12. 2015 o 07:25 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2015 (piatok) o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 07. 12. 2015 o 13:32 hod.Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Občania si môžu na stránke Žilinského samosprávneho kraja pozrieť a pripomienkovať dokument do 21 dní: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Pridal: Obec Habovka dňa 11. 11. 2015 o 12:50 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 23. októbra 2015 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 19. 10. 2015 o 15:08 hod.
Verejná vyhláška

Dokument vo formáte pdf

Pridal: Obec Habovka dňa 19. 10. 2015 o 14:42 hod.
Zverejnenie verejnej vyhlášky

Pridal: dňa 21. 08. 2015 o 21:22 hod.
Zber elektroodpadu a bielej techniky

V Obci Habovka sa uskutoční vo štvrtok 27.8.2015 zber elektroodpadu a bielej techniky. Zber odpadu bude ráno 27.8.2015 spred rodinných domov.

Pridal: webmaster dňa 21. 08. 2015 o 12:32 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2015 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Obec Habovka dňa 21. 08. 2015 o 12:07 hod.
Vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce Habovka (pre podnikateľov)

Obec Habovka žiada podnikateľov v obci o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 – 2022. Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím tu. V prípade, že budete dotazník vyplňovať ručne, odovzdajte ho na obecnom úrade v Habovke alebo pracovníkom obecného úradu v Habovke.

Pridal: dňa 30. 07. 2015 o 09:19 hod.
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V DOLNOM KUBÍNE V súlade s § 21 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresov Dolný Kubín a Tvrdošín dňom 21.07.2015 od 09:00 hod. – do odvolania.

Pridal: webmaster dňa 21. 07. 2015 o 08:29 hod.
Vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce Habovka

Obec Habovka žiada svojich občanov o vyplnenie dotazníka k rozvojovému dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Habovka na roky 2015 – 2022. Dotazník je možné vyplniť elektronicky kliknutím na tento odkaz: http://goo.gl/forms/gny8GrIKvv. V prípade, že budete dotazník vyplňovať ručne, odovzdajte ho na obecnom úrade v Habovke alebo pracovníkom obecného úradu v Habovke. Termín odovzdania dotazníka je do 30.07.2015. Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Pridal: Obecný úrad dňa 14. 07. 2015 o 18:51 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2015 (piatok) o 10,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 22. 06. 2015 o 18:24 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2015 (utorok) o 15,30 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 13. 06. 2015 o 09:17 hod.
SSE oznamuje

SSE distribúcia oznamuje, že v termíne 28.05.2015 v čase od 07.30 hod. do 13.30 hod. a v termíne 04.06.2015 v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny.

Pridal: obec@habovka.sk dňa 20. 05. 2015 o 14:38 hod.
Z pracovného stretnutia starostu obce

Pridal: dňa 28. 04. 2015 o 23:32 hod.
Ochrana lesov pred požiarmi

Opäť prichádza jar a spolu s ňou aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pre Hasičský a záchranný zbor však príchod jari signalizuje aj obdobie pravidelných výjazdov k haseniu trávnatých porastov. Každý rok aj z týchto dôvodov dochádza v lesnom hospodárstve k značným materiálnym a ekologickým škodám, ktorých príčinou je neopatrné a nedbalé správanie človeka. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne vydalo usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi. Prosím oboznámte sa s ním a rešpektujte pokyny hasičov.

Pridal: webmaster dňa 26. 03. 2015 o 18:47 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2015 (piatok) o 16:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 26. 03. 2015 o 15:13 hod.
Zber elektroodpadu

Obecný úrad Habovka oznamuje občanom, že dňa 26.03.2015 sa koná zber elektroodpadu t.j. chladničky, mrazničky, sušičky, mikrovlnné rúry elektrické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, telefóny, mobilné telefóny, el. mlynčeky, mixéry, kávovary, vŕtačky , el. pílky, batérie a akumulátory, počítače, monitory, tlačiarne, žiarivky, olovené batérie. Elektroodpad bude zbierať odborne spôsobilá spoločnosť spred rodinných domov.

Pridal: dňa 13. 03. 2015 o 20:43 hod.
Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Pridal: webmaster dňa 12. 03. 2015 o 19:56 hod.
Milí obyvatelia Habovky

Obecný úrad Vám prináša ďalšiu novinku, ktorou je možnosť ohlasovať, pozastavovať alebo rušiť živnostenské oprávnenie elektronicky bez nutnosti navštevovať živnostenský úrad a ušetriť tak čas a peniaze. Podania budú vykonávané na základe plnej moci prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta a samozrejme úplne ZADARMO. Viac informácii na Obecnom úrade.

Pridal: Obecný úrad dňa 10. 02. 2015 o 18:28 hod.
Výsledky referenda o rodine v Habovke

Pridal: dňa 08. 02. 2015 o 11:42 hod.
Referendum

Dovoľte nám upozorniť vás, že dňa 7.2.2015 sa koná referendum. Hlasovať môžete v budove Základnej škole v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Pridal: webmaster dňa 06. 02. 2015 o 08:51 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. januára 2015 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 21. 01. 2015 o 10:23 hod.
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 30.novembra 2014, na základe vlastnej žiadosti. V súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 29. 01. 2015. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 01. 2015, nakoľko voľba musí byť vyhlásená najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

Pridal: Starosta obce dňa 22. 12. 2014 o 16:34 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 (pondelok ) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 08. 12. 2014 o 17:48 hod.Voľby do orgánov samosprávy obcí - 15.11.2014

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávy obce Habovka sa konajú v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. – 20.00 hod v budove Základnej školy v Habovke. Volič je pred hlasovaním povinný preukázať sa občianskym preukazom. V prípade, že sa z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu nemôžete na hlasovaní zúčastniť v mieste hlasovania, môžete požiadať o voľbu do prenosnej urny na čísle telefónu 0911 881 440.

Pridal: webmaster dňa 11. 11. 2014 o 06:01 hod.Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2014 (piatok ) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 17. 10. 2014 o 21:10 hod.
Hasičské cvičenie

Dňa 21.9.2014 o 12.30 hod. sa uskutoční hasičské cvičenie v rámci projektu cezhraničnej spolupráce medzi obcou Habovka a Gminou Czarny Dunajec pod názvom: Spoločná prevencia, koordinácia činnosti a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a obyvateľov prihraničného regiónu Habovka a Czarny Dunajec.

Pridal: webmaster dňa 18. 09. 2014 o 14:09 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 13.08.2014 (streda ) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 09. 08. 2014 o 07:52 hod.
OZNAM o čiastočnom uzávere ulíc

Oznamujeme občanom Habovky, že dňa 6.7.2014 v čase od 11:30 do 15:00 hod. bude z dôvodu cyklistických pretekov čiastočne uzavretá ulica Pod Grúňom a okolie kultúrneho domu. Prejazdná, ale s malým zdržaním bude ulica E. P. Bárdoša. Za pochopenie ďakujeme.

Pridal: webmaster dňa 05. 07. 2014 o 06:59 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční 19. júna 2014 (štvrtok ) o 10,30 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 16. 06. 2014 o 19:39 hod.Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZŠ s MŠ v Habovke

Obec Habovka podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA

Pridal: Webmaster dňa 20. 05. 2014 o 08:49 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 2. mája 2014 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: starosta@habovka.sk dňa 29. 04. 2014 o 08:02 hod.
Zber elektroodpadu

Obecný úrad Habovka oznamuje občanom, že dňa 3.4.2014 sa koná zber elektroodpadu t.j. chladničky, mrazničky, sušičky, mikrovlnné rúry elektrické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, telefóny, mobilné telefóny, el. mlynčeky, mixéry, kávovary, vŕtačky , el. pílky, batérie a akumulátory, počítače, monitory, tlačiarne, žiarivky, olovené batérie.

Pridal: Webmaster dňa 26. 03. 2014 o 10:38 hod.
Výsledky prezidentských volieb 2014 v Habovke

Pridal: webmaster dňa 16. 03. 2014 o 06:05 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 21. február 2014 (piatok ) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 15. 02. 2014 o 06:55 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční 17. januára 2014 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: starosta@habovka.sk dňa 16. 01. 2014 o 13:31 hod.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI V ROKU 2014

Pridal: obec@habovka.sk dňa 14. 01. 2014 o 14:04 hod.
Výsledky volieb do VÚC 2013

Pridal: Webmaster dňa 12. 11. 2013 o 16:25 hod.
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 4 zákona 180/2013 o organizácii miestne štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 24 zákona SNR číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Habovka v lokalite Lazy a Zastudená na deň 17.11.2013 o 13.00 hod. (nedeľa), ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 06. 11. 2013 o 15:07 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 8. novembra 2013 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 04. 11. 2013 o 16:06 hod.
Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa budú konať v sobotu 9. novembra 2013 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. Miestom konania volieb je budova Základnej školy v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 22. 10. 2013 o 17:15 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 30. augusta 2013 (piatok ) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 26. 08. 2013 o 15:34 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 28. júna 2013 (piatok ) o 10:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 23. 06. 2013 o 18:58 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční 1. marca 2013 (piatok ) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 21. 02. 2013 o 16:58 hod.
Odvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že pravidelný plánovaný odvoz komunálneho odpadu, ktorý sa mal konať v pondelok 24. decembra, sa z dôvodu sviatkov prekladá na sobotu 22. decembra. Ďalší odvoz komunálneho odpadu sa bude konať v pondelok 31.12.2012.

Pridal: webmaster dňa 19. 12. 2012 o 22:26 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 14. decembra 2012 (piatok ) o 15:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 07. 12. 2012 o 18:27 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 16. november 2012 (piatok ) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 09. 11. 2012 o 18:54 hod.
Separovaný odpad - zber šatstva

Pri Obecnom úrade v Habovke je umiestnený kontajner na zber šatstva a textílií, prosíme občanov, aby kontajner využívali podľa pokynov na kontajneri.

Pridal: webmaster dňa 27. 09. 2012 o 18:39 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Habovka

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 29. septembra 2012 (piatok ) o 16:00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 24. 09. 2012 o 19:31 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 14. júna 2012 (štvrtok) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: webmaster dňa 11. 06. 2012 o 18:30 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2012 o 16.00 hod. (streda) v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 07. 04. 2012 o 13:56 hod.
Zber separovaného odpadu

V pondelok 2. apríla 2012 sa v ranných hodinách v obci Habovka uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Termíny vývozu separovaného odpadu si môžete pozrieť tu.

Pridal: webmaster dňa 17. 03. 2012 o 07:10 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 10. februára 2012 (piatok ) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 03. 02. 2012 o 21:11 hod.
Pozvánka na verejné zhromaždenie

DŇA 22.1.2012 o 14.00 HOD. SA V SÁLE KD V HABOVKE USKUTOČNÍ VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV. TÉMA STRETNUTIA: JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V LOKALITÁCH ZASTUDENÁ, LAZY.

Pridal: Starosta obce dňa 17. 01. 2012 o 21:33 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 15. decembra 2011 (štvrtok) o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 13. 12. 2011 o 20:17 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 21. októbra 2011 (piatok ) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 17. 10. 2011 o 16:07 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 26. august 2011 (piatok ) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 22. 08. 2011 o 20:52 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 29. júna 2011 (streda ) o 11.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 22. 06. 2011 o 07:49 hod.
Zber separovaného odpadu

V pondelok 6. júna 2011 sa v ranných hodinách v obci Habovka uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly. Termíny vývozu separovaného odpadu si môžete pozrieť tu.

Pridal: webmaster dňa 04. 06. 2011 o 07:11 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 10. mája 2011 (utorok ) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 06. 05. 2011 o 21:14 hod.
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Obec Habovka v súlade s § 18 a odst. 4 a odst. 8 písm. a zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce.

Pridal: Starosta obce dňa 01. 04. 2011 o 20:59 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 11. marca 2011 (piatok ) o 16.00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 07. 03. 2011 o 19:19 hod.
Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Habovka oznamuje, že dňa 8.2.2011 sa uskutoční zápis detí.

Pridal: Webmaster dňa 19. 01. 2011 o 06:39 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 14. januára 2011 (piatok ) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 10. 01. 2011 o 20:04 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční 17. decembra 2010 (piatok ) o 16.00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 12. 12. 2010 o 19:57 hod.VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2010

Oznamujeme Vám, že voľby do orgánov samosprávy obce Habovka sa konajú v sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7.00 hod. – 20.00 hod v budove Základnej školy v Habovke.

Pridal: Obecný úrad dňa 26. 11. 2010 o 18:18 hod.
Predstavenie kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

Oznamujeme Vám, že dňa 21.11.2010 o 16.30 hod sa uskutoční v sále KD v Habovke predstavenie kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010 -2014. Všetkých Vás na toto stretnutie srdečne pozývame.

Pridal: Starosta obce dňa 18. 11. 2010 o 18:42 hod.


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2010 (utorok) o 16.00 hod v jedálni ZŠ s MŠ v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 12. 11. 2010 o 06:12 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2010 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 12. 10. 2010 o 19:52 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2010 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 21. 08. 2010 o 06:57 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 02.07.2010 (piatok) o 10.00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta dňa 29. 06. 2010 o 16:04 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré s a uskutoční dňa 10.06.2010 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta dňa 07. 06. 2010 o 11:30 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré s a uskutoční dňa 09.04.2010 (v piatok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 05. 04. 2010 o 19:20 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2010 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke OcU v Habovke

Pridal: Starosta obce dňa 08. 02. 2010 o 17:09 hod.Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2009 (utorok) o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 10. 12. 2009 o 21:39 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 08.10.2009 (štvrtok ) o 16,00 hod. v zasadačke OcU v Habovke.

Pridal: obec@habovka.sk dňa 06. 10. 2009 o 13:13 hod.
Zber elektroodpadu

Obecný úrad Habovka oznamuje občanom, že sa koná zber elektroodpadu t.j. chladničky, mrazničky, sušičky, mikrovlnné rúry elektrické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, telefóny, mobilné telefóny, el. mlynčeky, mixéry, kávovary, vŕtačky , el. pílky, batérie a akumulátory, počítače, monitory, tlačiarne, žiarivky, olovené batérie. Každý kto má tento odpad nech to nahlási na OcÚ v termíne od 22.9.2009 do 30.9.2009.

Pridal: obec@habovka.sk dňa 22. 09. 2009 o 12:23 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2009 (štvrtok ) o 16,00 hod. v zasadačke OcU v Habovke

Pridal: starosta@habovka.sk dňa 15. 08. 2009 o 16:59 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 03.07.2009 (piatok) o 9,00 hod. v zasadačke OcU v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 29. 06. 2009 o 12:50 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2009 (piatok) o 16,00 hod. v zasadačke OcU v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 25. 05. 2009 o 12:01 hod.
Výberové konanie na obsadenie riaditeľa ZŠ s MŠ v Habovke

Obec Habovka podľa § 4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s Materskou školou v Habovke

Pridal: Starosta obce dňa 30. 04. 2009 o 15:38 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15.04.2009 (streda) o 16,00 hod. v zasadačke OcU v Habovke

Pridal: Starosta obce dňa 09. 04. 2009 o 17:05 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 16.03.2009 (pondelok) o 16,00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ v Habovke

Pridal: Starosta obce dňa 13. 03. 2009 o 20:12 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 23.02.2009 (pondelok) o 16,00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ v Habovke

Pridal: Starosta obce dňa 17. 02. 2009 o 19:53 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 12.02.2009 (štvrtok) o 16,00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ v Habovke

Pridal: Starosta obce dňa 09. 02. 2009 o 12:11 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2008 (pondelok) o 16.00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ v Habovke...

Pridal: webmaster@habovka.sk dňa 12. 12. 2008 o 06:35 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2008 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 11. 11. 2008 o 13:35 hod.
Zber separovaného odpadu

V pondelok 10. 11. 2008 v ranných hodinách sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. Zbierať sa budú plasty, sklo, tetrapaky a drobné kovové obaly.

Pridal: webmaster dňa 07. 11. 2008 o 19:18 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 06.11.2008 (štvrtok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: starosta@habovka.sk dňa 01. 11. 2008 o 00:09 hod.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2008 (pondelok) o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 24. 09. 2008 o 19:38 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2008 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 22. 08. 2008 o 19:48 hod.
Prerokovanie Územného plánu obce Habovka

Oznamujeme Vám, že dňa 30.7.2008 o 16.00 hod. sa uskutoční prerokovanie Územného plánu obce Habovka v zasadačke obecného úradu. Žiadame Vás, aby ste sa tohto prerokovacieho návrhu zúčastnili v čo najväčšom počte, nakoľko sa bude predstavovať konečný návrh výhľadovo do roku 2020.

Pridal: starosta@habovka.sk dňa 29. 07. 2008 o 09:23 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční dňa 08.07.2008 (utorok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 04. 07. 2008 o 18:50 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2008 (piatok) o 10.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 20. 06. 2008 o 18:46 hod.
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční 22. mája 2008 o 15,30 hod. v zasadačke OcÚ.

Pridal: Starosta obce dňa 21. 05. 2008 o 08:47 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční 9. mája 2008 /piatok/ o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Pridal: dňa 06. 05. 2008 o 12:12 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28.03. 2008 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu.

Pridal: Starosta obce dňa 27. 03. 2008 o 08:53 hod.
Ponuka na odpredaj

Obec Habovka ponúka na odpredaj nasledovný majetok: TATRA T-148, BELORUS. Svoje cenové ponuky zasielajte na adresu OBEC HABOVKA, Obecný úrad, Pod Grúňom 266, v termíne do 18.3.2008 do 16.00 hod.

Pridal: Starosta obce dňa 10. 03. 2008 o 22:00 hod.
Pozvánka

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční dňa 7.3.2008 (piatok ) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce dňa 29. 02. 2008 o 22:00 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2008 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: starosta@habovka.sk dňa 25. 01. 2008 o 21:40 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2007 (štvrtok) o 16,00 hod v jedálni ZŠ s MŠ Habovka.

Pridal: Ján Taraj dňa 07. 12. 2007 o 20:51 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2007 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke OcU Habovka...

Pridal: Obecný úrad dňa 12. 11. 2007 o 21:31 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2007 v piatok o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Ján Taraj - starosta obce dňa 11. 10. 2007 o 19:39 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2007 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Pridal: Starosta obce Habovka dňa 23. 04. 2007 o 19:53 hod.
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Habovka zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 16.3.2006 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke...

Pridal: Ján Taraj - starosta obce Habovka dňa 07. 03. 2007 o 18:37 hod.design & code © 2012 Peter Leginus