Obec Habovka
Obec Habovka

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

   „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  - v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

 „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  - v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

 - v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

 - v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

 „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - Čl. 98 odsek 2 znie:

 „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Informácia pre voliča.pdf (272.51 kB)

Ďalšie informácie na https://www.minv.sk/?referendum

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   matrika@habovka.sk

Emailová adresa na elektronické doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a na elektronické doručenie Žiadosti o voľbu poštoumatrika@habovka.sk

Referendum 2023 - Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Volebný okrsok a volebná miestnosť pre referendum 21.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,67 kB

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,71 kB

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,7 kB

Družobné obce a organizácie

Projekty