Obec Habovka
Obec Habovka

Dane a poplatky

DANE  A  POPLATKY  je možné platiť:

 • priamo v pokladni obecného úradu,
 • bankovým prevodom na číslo účtu obce Habovka SK8102000000000923828332

UPOZORNENIE: Vzhľadom na súčasnú situáciu a platné opatrenia ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 Vás žiadame, aby ste úhrady miestnych daní a poplatkov prednostne vykonávali prostredníctvom internetbankingu prípadne do pokladne po telefonickej dohode s pracovníkmi obecného úradu na č. t. 043-5395142 v úradných hodinách od 7:30 h do 15:30 h.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje v zmysle VZN č. 1/2012  zverejnovanie/uradna-tabula/vzn-obce-habovka-c1-2012-o-miestnej-dani-z-nehnutelnosti-956.html?kshow=6

Predmetom dane z nehnuteľnosti sú: 
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia najmä v prípade, že v predchádzajúcom kalendárnom roku:

 • Kúpil, prijal do daru, daroval alebo predal nehnuteľnosť (pozemok, stavbu),
 • Obec Habovka vydala právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • Obec Habovka vydala právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • Obec Habovka vydala oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebník oznámil ukončenie výstavby drobnej stavby,
 • Obec Habovka vydala právoplatné kolaudačné rozhodnutie o zmene účelu využívania stavby,
 • Okresný úrad Námestovo vydal rozhodnutie o preklasifikovaní pôdy „orná pôda“ na „ostatnú plochu“.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré nájdete tu obcan/tlaciva-a-formulare/?kateg=51 .

 V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

Úhrada dane z nehnuteľnosti a miestnych daní je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane.

POPLATKY

Sadzobník obecných poplatkov platný od 01.01.2020

Odvoz komunálneho odpadu                                

 1. Občan s trvalým al. prechodným pobytom               14,- € / rok- 4 žetóny
 2. Občania nad 70 rokov                                                    8,- € / rok – 3 žetóny
 3. Deti do troch rokov                                                         7,- € / rok – 2 žetóny
 4. Ubytovanie /1 lôžko/                                                     10,50 € / rok – 3 žetóny
 5. Občania ZŤP-S /predložiť preukaz/                              8,- € / rok – 3 žetóny
 6. Študenti /potvrdenie o bývaní/                                     7,- € / rok – 2 žetóny
 7. Žetón                                                                                3,50 € / kus
 8. Občan s trvalým al. prechodným pobytom  na Ulici Breh /1-11/, ulici Stodolisko /351,378, 406, 441/, ulici Kubáňovka /396,433,448/ - 25% zľava z ceny žetónu
                                                                                           10,50 € / rok – 4 žetóny

Zníženie alebo oslobodenia od poplatku je potrebné doručiť na Obecný úrad Habovka najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Daň za ubytovanie

 1. Za osobu a prenocovanie       0,50 €
 2. Oslobodení -                             ZŤP/S, deti do 12 rokov
 3. Paušál - do 15. apríla:               8,- € - priváty, RD,
                                                     12,- € - prístavby, neobývané RD, chatky, ubytovne,
                                                     17,- € - penzióny, hotely, ubytovacie zariadenia

Daň za užívanie verejného priestranstva

Ambulantný predaj                             7,- €


Daň za psa                                         5,- €


Poplatky za služby

 1. Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
  - počas pracovnej doby                                                    5,- €
  - po pracovnej dobe v sobotu, nedeľu a vo sviatok     8,- €
 2. Vyhotovenie kópií:
  - formát A4                                                                        0,30,- €
  - formát A3                                                                        0,50,- €
 3. Prenájom zasadačky obecného úradu za každú aj začatú hodinu:
  - v letnom období                                                             8,- €
  - v zimnom období                                                          10,- €
 4. Prenájom sály a veľkej zasadačky (obradná miestnosť), za každú aj začatú hodinu
  - v letnom období                                                            10,- €
  - v zimnom období                                                           13,- €
 5. Prenájom sály:
  - na kultúrne podujatie (ples, tanečná zábava, iné)   250,- €
  - na rodinnú oslavu, svadbu                                          100,- €
  - na kar                                                                                85,- €
 6. Prenájom domu smútku:
  - prenájom aj za každý začatý deň                                   5,- €

     7. Poplatok za umiestnenie hrobu na cintoríne:                 5,- €

Smetný kôš 120 l - plechový 29,40 € ; plastový čierny 20,76 € ; plastový žltý 23,04 € .

 

                                                                                                    JUDr. Alojz Lajčin
                                                                                                           starosta

Občan

Webkamery Habovka

webkamera

webkamera

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

SMS info

SMS info

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obraze


Google play
App store

Mapová aplikácia

mapová aplikácia

Natur-pack

Družobné obce a organizácie

Projekty