Obec Habovka
Obec Habovka

Dane a poplatky

DANE  A  POPLATKY  je možné platiť:

 • priamo v pokladni obecného úradu,
 • bankovým prevodom na číslo účtu obce Habovka SK8102000000000923828332

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje v zmysle VZN č. 2/2023 o miestnej danie z nehnuteľnosti

zverejnovanie/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-habovka-c-2-2023-o-miestnej-dani-z-nehnutelnosti-1412.html?kshow=6

Predmetom dane z nehnuteľnosti sú: 
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára  toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia najmä v prípade, že v predchádzajúcom kalendárnom roku:

 • Kúpil, prijal do daru, daroval alebo predal nehnuteľnosť (pozemok, stavbu),
 • Obec Habovka vydala právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • Obec Habovka vydala právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • Obec Habovka vydala oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebník oznámil ukončenie výstavby drobnej stavby,
 • Obec Habovka vydala právoplatné kolaudačné rozhodnutie o zmene účelu využívania stavby,
 • Okresný úrad Námestovo vydal rozhodnutie o preklasifikovaní pôdy „orná pôda“ na „ostatnú plochu“.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré nájdete tu obcan/tlaciva-a-formulare/?kateg=51 .

 V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

Úhrada dane z nehnuteľnosti a miestnych daní je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane.

POPLATKY

Sadzobník obecných poplatkov platný od 01.01.2024

Odvoz komunálneho odpadu                                

 1. Občan s trvalým al. prechodným pobytom               24,- € / rok- 4 žetóny
 2. Občania nad 70 rokov                                                   15,- € / rok – 3 žetóny
 3. Deti do troch rokov                                                       12,- € / rok – 2 žetóny
 4. Ubytovanie /1 lôžko/                                                      18,- € / rok – 3 žetóny
 5. Občania ZŤP-S /predložiť preukaz/                             15,- € / rok – 3 žetóny
 6. Študenti /potvrdenie o bývaní/                                    12,- € / rok – 2 žetóny
 7. Žetón                                                                                6,- € / kus
 8. Občan s trvalým al. prechodným pobytom  na Ulici Breh v časti nad Kaplnkou sv. Márie Magdalény, na ulici Stodolisko /súpis. č. 351, 378, 406, 441, 457/, na ulici Kubáňovka a na Ulici Pod Grúňom /súpis. č. 408/ - 25% zľava z ceny žetónu z dôvodu zlého prístupu KUKA vozidla v zimných mesiacoch za podmienky, že zberné nádoby dopravia na obcou určené odvozné miesto                                                              18,- € / rok – 4 žetóny

Nárok na zníženie alebo oslobodenie od poplatku je potrebné preukázať doručením príslušného dokladu na Obecný úrad Habovka najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Daň za ubytovanie

 1. Za osobu a prenocovanie       0,50 €
 2. Oslobodení -                             ZŤP/S, deti do 12 rokov
 3. Paušál - do 15. apríla:               8,- € - priváty, RD,
                                                     12,- € - prístavby, neobývané RD, chatky, ubytovne,
                                                     17,- € - penzióny, hotely, ubytovacie zariadenia

Daň za užívanie verejného priestranstva

Ambulantný predaj                             7,- €


Daň za psa                                         6,- €


Poplatky za služby

 1. Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
  - počas pracovnej doby                                                    5,- €
  - po pracovnej dobe v sobotu, nedeľu a vo sviatok     8,- €
 2. Vyhotovenie kópií:
  - formát A4                                                                        0,30,- €
  - formát A3                                                                        0,50,- €
 3. Prenájom zasadačky obecného úradu za každú aj začatú hodinu:
  - v letnom období                                                             8,- €
  - v zimnom období                                                          10,- €
 4. Prenájom sály a veľkej zasadačky (obradná miestnosť), za každú aj začatú hodinu
  - v letnom období                                                            15,- €
  - v zimnom období                                                          20,- €
 5. Prenájom sály:
  - na kultúrne podujatie (ples, tanečná zábava, iné)    400,- €
  - na svadbu                                                                        250,- €
  - na rodinnú oslavu                                                           150,- €                                                     - - - na kar                                                                                100,- €
 6. Prenájom domu smútku:
  - prenájom aj za každý začatý deň                                   5,- €

     7. Poplatok za umiestnenie hrobu na cintoríne:                 5,- €


Smetný kôš 110 l:

 • plechový 46,70 € 
 • plastový čierny 21,- € 
 • plastový žltý 21,- € 

                                                                                                 

Občan

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty