Obec Habovka
Obec Habovka

Matričný úrad

Územný obvod Matričného úradu Habovka tvoria obce:

 • Habovka
 • Oravský Biely Potok
 • Zuberec

Matričný úrad:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
 • posudzuje doklady súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom vhodnom mieste,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov cudzieho štátneho občana potrebných na uzavretie manželstva,
 • prijíma  oznámenia  manžela  po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • určuje súhlasným vyhlásením rodičov otcovstvo k dieťaťu pred narodením a po narodení a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak je rodič maloletý,
 • podáva na súd návrh  na  určenie  mena  alebo   priezviska  dieťaťa,  ak sa  rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • prijíma spoločné vyhlásenie  rodičov  o  dohode  voľby  štátneho  občianstva  pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje na odovzdanie  zbierku listín  za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa platných predpisov,
 • zabezpečuje zápis matričných udalostí občanov SR do Osobitnej matriky v Bratislave,
 • v prípade nezrovnalostí zabezpečuje preverenie rodných čísel v REGOBe Banská Bystrica,
 • v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov prijíma žiadosti podľa § 7 a vydáva potvrdenia podľa § 8a o vykonaných zmenách.

Matričné udalosti, ktoré nastanú na území týchto obcí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom úrade v Habovke.

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

SPRÁVNE POPLATKY:

DOKLAD, ÚKON

POPLATOK

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

3,00 €

Vyhotovenie druhopisov matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

7,00 €  

Vyhotovenie druhopisov matričných dokladov s viacjazyčným štandardným formulárom na použitie v štátoch Európskej únie

14,00 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

15,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

30,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti *

100,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý alebo prechodný pobyt (aj pri uzavretí manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti)

30,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

100,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

280,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

280,00 €

OSVEDČOVANIE

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00 €

Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu

2,00 €

POBYT

 

Potvrdenie o pobyte (trvalom, prechodnom)

7,00 €

Potvrdenie o pobyte (trvalom, prechodnom) s viacjazyčným štandardným formulárom na použitie v štátoch Európskej únie

14,00€

* poplatok sa zvyšuje o sumu 50,00 € za úhradu nákladov spojených s poskytnutím služieb súvisiacich s výkonom sobášneho obradu s prihliadnutím na náročnosť organizácie sobášnych obradov

 

SOBÁŠNE DNI:

 • PIATOK     od  13:00 hod.  do  15:00 hod.
 • SOBOTA   od  13:00 hod.  do  16:00 hod.

Občan

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty