Obec Habovka
Obec Habovka

Habovka v rokoch 1949 - 1950

Po februári 1948 celé naše hospodárstvo sa začalo uberať novým smerom. Nasledovala už systematická budovateľská práca na poli zásobovania, úspešného dokončenia dvojročného plánu a príprava k prvej päťročnici. Takmer každý deň prinášal niečo nového, čo pred februárom nemohlo byť uskutočnené pre zhubnú činnosť reakcie. Celý rad nových zákonov a opatrení ukázal novú, správnu cestu, ktorou sa treba uberať, keď chceme vybudovať socializmus.

Miestny národný výbor a jeho činnosť

Predsedom MNV bol Juraj Taraj, pozdejšie Karol Vidiečan, ktorý dovtedy bol predsedom MAV. Obvodným tajomníkom bol Tibor .

Miestny národný výbor si plne uvedomil svoje poslanie v obci a stal sa skutočným nositeľom a vykonávateľom moci.

Občania prijímali zákony a nariadenia v tom zmysle, ako im ich podávali funkcionári MNV. Zákon o zavedení jednotnej roľníckej dane veľmi prispel k zjednodušeniu daňového systému v pôdohospodárstve a občania zaujali k nemu kladný pomer. Podľa vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949 na zaistenie rozvoja pôdohospodárstva ako aj zvýšenia životnej úrovne ľudu uzavieral štát každoročne s jednotlivými roľníkmi zmluvy o dodávke pôdohospodárskych výrobkov. Roľníci chodili uzavierať a podpisovať zmluvy na Miestny národný výbor. Kontingenty v rastlinnej a živočíšnej výrobe boli splnené a pri niektorých produktoch napr. zemiakoch až prekročené.

Aby roľníci poznali výhody spoločného hospodárenia bol zriadený prípravný výbor JRD, ktorý si vzal za úlohu vypracovanie plánu postupu práce pre založenie JRD. Prípravnému výboru obcí Habovka a Zuberec bol dňa 16. okt. 1950 pridelený premietací prístroj, ktorý odovzdal občanom za Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Dr. Tatar. Prípravný výbor JRD, zaistil pre zveľadenie lúk a pastvín preoranie celého Borčáku. Prácu si prezrel sám povereník pôdohospodárstva a pozemkovej reformy súdruh Michal Falťan. Občania potom zotrvali v niekoľkohodinovom priateľskom rozhovore so súdruhom povereníkom. Zákonom z 5. mája 1948 boli znárodnené výčapné a ubytovacie miestnosti. V obci bol to hostinec, ktorého majiteľom bol Emil Hruboš a obchod, ktorého majiteľ bol Ondrej Vidiečan.

Kultúrne pomery

V obci za obdobie bola nacvičená a zahratá divadelná hra: Kamenný chodníček a Hriešnica. Boli prevedené tieto oslavy a pietne spomienky: 25. výročie smrti V. I. Lenina, oslava Februárového víťazstva, oslava československo – poľského priateľstva, československo – rumunskeho priateľstva, deň matiek, oslava 28. októbra, Októbrová socialistická revolúcia, 70. výročie narodenín J. V. Stalina, spomienka na V. I. Lenina z príležitosti jeho 80. výročia narodenín, Deň víťazstva, 30. rokov Pravdy a Rudého práva, Deň československej armády.

Prednášky: Týždeň lesov, Týždeň slov. knihy, Stalinský plán pretvorenia prírody, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jednotné roľnícke družstvo.

Rôzne akcie: zahájenie kurzu ruštiny, nábor do ČSM, balíčková akcia pre vojakov, nábor do JRD, propagácia Stalinových spisov, výstava sov. knihy a tlače, týždeň mierového výkupu zemiakov, štafeta vďaky k 33. výročiu Októbrovej revolúcie.

Filmy: Katka, Zdenka Razin, Jánošík, Muž statočného srdca a iné. Tanečných zábav a večierkov bolo spolu 6.

Organizácie a ich činnosť

Dňa 7. decembra 1949 bol prevedený nábor do ČSM. Prihlásilo sa spolu 19 chlapcov a dievčat. Za predsedu bol zvolený Peter Jurčí, ktorý mal najväčšie zásluhy na založení skupiny ČSM. Tým, že bola založená skupina ČSM, odpútali sa najmä mladí chlapci od dlhého vysedávania v krčme a bolo ich možné získať pre šľachetnejšie cele. Mládež dostala miestnosť bývalého hostinca, v ktorej bola zriadená aj ľudová čitáreň. Schôdzky sa konali pravidelne a boli na úrovni.

7. novembra 1949 zasadal prípravný výbor Sväzu československo – sovietskeho priateľstva, ktorý rokoval o možnostiach pre založenie odbočky SČSP. Prípravný výbor započal s náborom. Bolo získaných 36 členov. Za predsedu bol zvolený Jozef Trenda, riaditeľ Správy štát. lesov. Na schôdzkach SČSP hovorilo sa o živote a práci sovietskeho ľudu pri budovaní komunizmu, o veľkých úspechoch pri pretváraní prírody, o sovietskom umení, školstve, starostlivosti o zdravie pracujúcich, čím sa prehlbovala láska k Sovietskemu sväzu – nášmu najlepšiemu priateľovi a osloboditeľovi. Mládež prejavila záujem aj o šport a 7. októbra 1950 bola založená miestna sokolská jednota. Mládež pracovala na vybudovaní volejbalového ihriska a prácu úspešne dokončila. Bolo odohratých niekoľko priateľských zápasov so susednými jednotami.

Stavebné pomery

Obec až do roku 1949 bola bez elektrického prúdu. V domácnostiach sa svietilo iba petrolejovými lampami. Tým trpelo obyvateľstvo nielen doma, ale taktiež nemohlo rásť kultúrne, nakoľko nebolo možné premietať filmy, atď. V obci bola prevedená elektrizácia a 28. apríla 1949 rozsvietili sa po všetkých domácnostiach žiarovky. Od tej doby začalo prichádzať do obce putovné kino a taktiež sa premietali filmy na vlastnom premietacom prístroji. Tým sa začala značne zvyšovať kultúrna úroveň nášho ľudu, ktorý sa hojne zúčastňoval všetkých kultúrnych podujatí v obci. Súkromné stavby sa taktiež prevádzali. Bol postavený dom pod č. 43 a 170.

Počasie

V januári 1949 bola tuhá zima, snehu napadlo veľa a čiastočné oteplenie nastalo až v apríli. V apríli bolo premenlivé počasie s častými snehovými preháňkami. V máji sa počasie ustálilo a do konca júna bolo veľmi pekne. Celý júl do polovice augusta bolo daždivo. Koniec augusta, september a október bolo teplo a pekne. Dňa 29. októbra napadol prvý sneh a začali mrazy. Sneh nemal dlhé trvanie. Koncom novembra napadol druhý sneh, ktorý sa tiež dlho neudržal, ale sneženie s dažďom trvalo až do polovice decembra. Až 18. decembra začal padať veľký sneh, ktorý už zostal. Zima v roku 1950 bola pomerne slabšia ako iné a okrem niekoľkých menších mrazov trvala krátko. Snehu bolo veľmi málo a už koncom marca sa započalo s jarnými prácami na poli. Leto bolo pomerne suché a úroda priemerná. Jeseň bola teplá a hospodársky priaznivá. Prvý sneh napadol v októbri, ale udržal sa iba na vrchoch. Stálejší sneh na doline napadol až 19. dec.

Zdravotné pomery

Za obidva roky sa nevyskytli nákazlivé choroby v epidemickom rozšírení. Okresný národný výbor, referát práce a sociálnej starostlivosti prejavil záujem o výchovu detí v novom duchu a v decembri v budove Miestneho národného výboru bol zriadený detský útulok pre deti do šiestich rokov. Deťom bola venovaná patričná starostlivosť po výchovnej a hygienickej stránke. Strava pre deti bola výdatná a jedálny lístok bol zostavovaný s ohľadom na kalorickú a vitamínovú hodnotu. Správkyňou bola Mária Lukešová.

Štatistika obyvateľstva

Narodilo sa: chlapcov   dievčat    spolu
1949              12               11              23
1950              13               15             28

Zomrelo: mužov   žien   spolu
1949          8           3        11
1950          5           4         9

(Zdroj: Kronika obce Habovka, spracovala  Oľga Haláková, kronikárka obce, neprešlo jazykovou úpravou)

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty