Obec Habovka
Obec Habovka

URBÁR HABOVKA

Zásady prenájmu urbárskych pozemkov

Všeobecné zásady  prenájmu urbárskych pozemkov

Každý žiadateľ o prenájom konkrétneho pozemku sa musí riešiť individuálne, lebo každý pozemok má svoje špecifiká a nedajú sa spraviť presné zásady, ktoré by platili pre všetkých a všetky pozemky.

Určité pravidlá a podmienky by sa ale mali prihliadať.

 1. umiestnenie prenajímaného pozemku
 • prenajímaný pozemok by mal byť susediaci s nehnuteľnosťou nájomcu
 • pozemok by nemal brániť prístupu k ostatným urbárskym (nájomným) pozemkom
 • nájomná zmluva bude ukončená, ak nastane zmena vlastníckeho práva priľahlej nehnuteľnosti (t. z. ak nájomca predá pozemok alebo nehnuteľnosť, smrťou nájomcu a pod.)
 • pozemky vo vlastníctve spoločenstva v lokalite Zastudená sa nebudú prenajímať, kým nebudú doriešené všetky inžinierske siete, prístupové cesty,  prekládka potoka a pod.
 1. doba prenájmu
 • max 30 rokov
 • po ukončení doby nájmu a po opätovnom zhodnotení stavu je možné nájomnú zmluvu predĺžiť
 1. cena prenájmu

stanoví sa individuálne a to podľa:

 • či je nájomca fyzická alebo právnická osoba
 • či je nájomca členom spoločenstva (podielník)
 • umiestnenia pozemku (intravilán, extravilán)
 • účelu využívania pozemku (iná cena pre pozemok využívaný  na  záhradkárske účely za domom, prístupová cesta k nehnuteľnosti, podnikateľské účely, zastavané plochy a nádvoria)
 • drobné stavby (plot, altánok, záhradný domček a pod.) do 25 m2 bez pevného základu budú povolené bez zmeny zmluvy
 • splatnosť prenájmu: raz ročne
 • minimálna cena: 0,1 - 0,35 eur/m2 za rok pre podielníka podľa vyššie uvedených podmienok
 • výbor môže prehodnotiť ceny podľa miery inflácie raz ročne
 • pri zmene účelu využívania pozemku - zmena ceny
 • pri zmene účelu využívania pozemku podľa uzavretej nájomnej zmluvy NZ je nájomca povinný informovať spoločenstvo
 • nájomca bude platiť daň z nehnuteľnosti
 1. požiadavky ku žiadosti
 • žiadosť o prenájom, v ktorom bude uvedený účel prenájmu pozemku
 • telefónne číslo žiadateľa
 • výpis z listu vlastníctva
 • jednoduchá situačná schéma,  o ktorý pozemok sa jedná a približný počet  m2
 • po prerokovaní na výbore a rozhodnutí o prenájmu je treba urobiť predbežný geometrický plán, kde sa určí presný počet m2  a následne sa vypracuje nájomná zmluva
 • ku zápisu na kataster bude potrebný geometrický plán
 • všetky náklady s vypracovaním zmluvy, geometrického plánu a zápisom na kataster znáša nájomca
 1. kompetencie výboru

Výbor každú žiadosť individuálne posúdi a rozhodne o:

 • zmluve o prenájme (pri  jednoznačných záležitostiach)
 • pri zložitejších alebo jednoznačne neurčených pozemkoch prizve nájomcu na konzultáciu vzájomnej a na jej základe a po dohode buď sa uzavrie nájomná zmluva,  zamietne alebo posunie na schválenie na valné zhromaždenie
 • o prenájme pozemkov nad 1000m2, pozemkov používaných na podnikateľské účely a o  cene za prenájom  rozhodne valné zhromaždenie
 • výbor môže uzavrieť dočasnú zmluvu  na dobu do konania valného zhromaždenia

V Habovke dňa 19. 7. 2021

 

Zásady prenájmu urbárskych pozemkov.pdf (110.54 kB)

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty