Obec Habovka
Obec Habovka

Územný plán obce Habovka, Zmeny a doplnky č. 1

Územný plán obce Habovka, Zmeny a doplnky č. 1

Informácia od starostu obce k spracovávaniu Územného plánu obce Habovka - Zmeny a doplnky č. 1

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytlo Obci Habovka dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v sume 4200,-€ a spoluúčasť 1800,-€. Ide o zmeny a doplnky pôvodného územného plánu z roku 2008. Keďže ide o sumu 6000,-€ nie je možné robiť rozsiahlu zmenu, či dokonca úplne nový územný plán. Ďalšou podmienkou poukázania dotácie je vykonanie prác do 15.11.2021.

Poslanci sa na obecnom zastupiteľstve uznesením č. 77/2019 zaviazali, že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Habovka –Zmeny a doplnky č. 1 potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Návrhy vhodných lokalít k doplnku územného plánu sme už začali realizovať v roku 2019, kedy sme vyzvali všetkých poslancov na zastupiteľstve a neskôr e-mailom, aby predložili písomne čo považujú za dôležité doplniť. Všetky návrhy sme zosumarizovali a po schválení žiadosti o dotáciu na doplnenie územného plánu sme tieto návrhy poslali spracovateľovi územného plánu, ktorý ich zapracoval do návrhu. Následne sme pozvali všetkých poslancov a predstaviteľov urbáru na pracovné stretnutie, kde tento návrh bol odprezentovaný spracovateľom.

„Návrh Zmien a doplnkov územného plánu obce bude zverejnený podľa § 22 zák. č. 50/1976 Zb. v z.n.p. (stavebného zákona ) na budúci týždeň - t.j. návrh bude zverejnený na min. 30 dní na verejné prerokovanie s občanmi aj s dotknutými orgánmi - na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce aj na obecnom úrade. V uvedenej lehote môžu všetci podať k dokumentácii písomné pripomienky. Výzva na podanie pripomienok ešte pred zverejnením dokumentácie bola adresovaná len poslancom a je nad rámec povinností podľa stavebného zákona“ uviedla Ing. arch. Eva Zaťková, odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov.

Aby sa obci nenavýšili financie a aby sa zmestila do schváleného rozpočtu je potrebné dodržať vymedzené definitívne riešené územné lokality, ktoré boli navrhnuté poslancami, teda nerozširovať o ďalšie územia. Zo strany obce v návrhu nedošlo k žiadnym závažným zmenám, ide predovšetkým o legalizáciu stavieb, ktoré boli postavené na miestach bez územného plánu.

Z poskytnutej dotácie nie je možné zahrnúť lokalitu Horné Lazy do zmien a doplnkov územného plánu z finančného hľadiska ani časového horizontu. V danej lokalite musí obec najskôr vypracovať dopravný projekt. Teda táto časť ostáva nezmenená.

Obecný úrad má záujem podať ďalšiu žiadosť o dotáciu na zmeny a doplnky územného plánu.

Tieto informácie boli poskytnuté na niekoľkých sedeniach ako aj na obecných zastupiteľstvách.

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 7:53

Aktuality

ep

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty