Obec Habovka
Obec Habovka

Habovka v rokoch 1945 - 1948

Udalosti za Slovenského národného povstania

Front, ktorý sa približoval k hraniciam Slovenska prinášal zo sebou neustále povolávanie záložníkov do vojenskej služby. 17. apríla 1944 boli povolané odvodné ročníky 1937 a 38 v počte 6 chlapov z našej obce a postupne boli povolávané staršie ročníky, čo vyvrcholilo v Slov. národnom povstaní a 1. sept. mobilizáciou boli povolaní muži do 40 rokov. Vojaci boli zasadení do bojov proti Nemcom v priestore Trstená a Dol. Kubín. Po postupnom rozbití týchto povstaleckých vojsk sa muži vracali domov. Nevrátil sa len občan Alojz Greš narodený v r. 1914, ktorý bol Nemcami zastrelený v Žiarskej doline.

Prvý raz prišli Nemci do obce 20. septembra 1944. Sovietski partizáni prišli 8. novembra, ktorí po jednodennom oddychu premiestnili sa do Zuberca. 10. novembra ubytovali sa v obci hlavne „Za vŕškom“ i slovenskí partizáni, z ktorých dvaja padli na súsednom chotári obce Zábiedovo. Jeden z týchto dvoch bol Zuberčan.

Dňa 12. novembra podnikli Nemci útok na Habovku a Zuberec. Pri týchto bojoch bola ranená i žiačka tunajšej školy Agneša Jandurová, ktorá zraneniu po pár dňoch podľahla. Partizáni sa stiahli do blízkych Roháčov a do obce vysielali svoje hliadky. Dňa 15. novembra prišli Nemci preoblečení do civilných šiat a zastrelili troch partizánov a 2 kone v blízkosti Lesnej správy. 19. novembra prišli znova a nariaďovali evakuáciu. Čiastka občanov aj s dobytkom sa odsťahovala do Or. Bieleho Potoka. K vážnejším bojom došlo až 5. decembra o budovu Lesnej správy v ktorej boli usadení Nemci. V priebehu bojov, ktoré trvali až do noci bol zastrelený občan Ján Tekeľ a päť partizánov. Nemci Lesnú správu v noci opustili.

Dňa 8. XII. podnikli silné nemecké jednotky akciu do Roháčov ktorej výsledkom bolo vypálenie tamojších chát a hájeniek.

Dňa 29. januára 1945 prišli väčšie nemecké frontové jednotky, nakoľko sa front približoval do chotára obce. V celej obci boli ubytovaní vojaci s trénom, čím trpelo obyvateľstvo, ktoré muselo zásobovať potravinami a krmovinami. Pričinením tejto nedobrovoľnej návštevy zväčšovala sa núdza potravín. Občania boli Nemcami nútení zúčastňovať sa pri zákopových prácach vo frontovej línii. Dovŕšením bolo dňa 18. februára odvlečenie 43 mužov do Turč. Martina. Títo boli najprv strážení v kasárňach, neskôr zaraďovaní do pracovných útvarov. 1. marca nemecké jednotky boli vystriedané inými, ktoré však tiež brali mužov na zákopové práce a donášanie munície na Skorušinu. 15. marca tieto jednotky vystriedali Maďari, pracovná povinnosť sa však týmto nekončila. 28. marca bolo počuť z frontu silnú delostreleckú paľbu, pravdepodobne pokus Č.A. o prelom. Maďarom na pomoc museli príjsť aj Nemci, no silnému tlaku sovietskych vojsk už nemohli odolať. Občania hľadali záchranu v pivniciach. Boje na kat. území obce trvali štyri dni. 1. apríla prišli do obce sovietsky vojaci, ktorí sa tu zdržali do 6. apríla. Košický vládny program splnil svoje poslanie. Rýchlym tempom pokračovalo oslobodzovanie republiky. 9. mája Nemci úplne kapitulovali na všetkých frontoch. Občania prijali tento moment s veľkým uľahčením a uspokojením. Na základe rovnosti medzi Čechmi a Slovákmi utvorená bola nová samostatná Československá republika. Vyhlásením mobilizácie vojakov od r. 1910 a dôst. v zálohe od r. 1900 narukovalo 21 mužov. Pretože vlaky nepremávali, šli vojaci na vozoch až do Sučian.

Voľby do MNV boli prevedené už 8. apríla a predsedom bol zvolený inž. Zoltán Kubinec.
Rok 1946 priniesol do politického života občanov mnoho nového. 26. mája boli prevedené voľby do Ústavodárneho národného zhromaždenia v budove nár. školy. V jeseni boli občania rozrušení zprávami, že v horách za zdržujú tzv. „benderovci“. Títo navštívili tunajšiu aj susednú obec dňa 5. X. a hneď nato prišla do obce vojenská jednotka, ktorá tu zostala až do budúceho roku. Po krátkej dobe chýry o benderovcoch utíchli. Vojakov v máji 1947 vystriedali členovia SNB, ktorí bývali v Zuberci do októbra 1947.

Napätá politická situácia dosiahla vrcholu vo februári 1948, kedy časť reakčných ministrov, ktorá podala demisiu, ukázala svoju zradnú tvár. Ľud vedený Komunistickou stranou skoro si uvedomil nebezpečenstvo, ktoré pripravovali zradní ministri a preto dal sa na cestu, ktorú mu ukázala Komunistická strana. Február 1948 zaistil pokojnú budúcnosť a blahobyt ľudu.

Miestny národný výbor

V týchto rokoch vystriedali sa vo funkcii predsedu, inž. Z. Kubinec, Jozef Pilarčík a Viktor Hajdučiak.

Hospodárske pomery

Koncom januára 1945 priblížil sa front, následkom čoho prišla do obce silná nemecká jednotka, ktorá obec doslovne vyrabovala. 3. februára musel každý gazda odovzdať 16 l ovsa. 5. februára sa odovzdávalo seno a slama. 7. februára nariadili zhromaždiť všetky kone, z ktorých zobrali takmer všetky, ponechali len staré a choré. Obec musela odovzdávať denne 1 kg masla, 30 vajec a týždenne 5 sliepok. Nákup potravín nebol možný, lebo obchody boli pozatvárané. Ľudia chodili za potravinami až na juž. Slovensko. Zásobovanie obyvateľstva začalo až v druhej polovici r.1945, kedy bola prideľovaná múka, cukor, slanina a konzervy.

V r. 1946 potraviny sa vydávali na prídel. Zakáľačky boli len na povolenie. Nedostatok sa zvlášť prejavoval v látkach a topánkach. Prídel múky bol malý, zapríčinený neúrodou, čo zvyšovalo ceny na čiernom trhu. Na látky a obuv bol tiež zavedený prídelový systém.

V r.1948 prídely boli obstojné. Obyvateľstvo bolo riadne zásobované múkou, cukrom, masťou, mydlom atď. Látky boli stále na body. 27. okt. 1948 na všeobecnú radosť občanov bola otvorená autobusová linka Tvrdošín – Zuberec, čo veľmi uľahčilo obyvateľstvu styk s okresným mestom.

Zdravotný stav

Obec patrila do lekárskeho obvodu Tvrdošín, čo veľmi sťažovalo včasnému lekárskemu ošetreniu nemocných. Behom týchto rokov vyskytli sa ojedinelé prípady týfu. U detí sa značne rozšíril mums a v r. 1947 svrab. Osobná hygiena je na veľmi nízkom stupni a osveta zvlášť na tom úseku bude mať mnoho práce.

Stavebný ruch

Po skončení vojny, boli obnovené len mosty, ktoré ustupujúca nemecká armáda zničila. Občania sa venovali oprave domov, ktoré boli najviac poškodené. Novostavby v obci nevidieť. Dá sa predpokladať, že je to nedostatkom materiálu a peňazí.

Školstvo

V obci bola trojtriedna ľudová škola. Do meštianskej školy chodili žiaci do Tvrdošína. Vyučujúcimi na ľudovej škole boli: Ján Paluga, Klementína Palugová a Ján Magerčák. V zmysle šk. zákona z r. 1948 bola zriadená v obci stredná škola pre žiakov z Habovky, Zuberca a Or. Bieleho Potoka.

Kultúrna činnosť

V r. 1948 v obci bola založená Miestna osvetová rada, ktorá prevzala celé kultúrne vedenie obce. Za ref. MOR bol menovaný Peter Jurčí, ktorý pôsobil na MNV. Kultúrna činnosť začala sa v tomto roku sľubne rozvíjať. Bola uskutočnená oslava 30. výročia Sov. armády, oslava odhlasovania nového školského zákona, 1.máj, Slov. nár. povstanie, vznik ČSR. Nacvičené a odohraté 5 bábkových divadelných hier, tiež divadelná hra „Nevesta zo žalára“ a štyri tanečné zábavy. Mládež, zvlášť mužská, je takto pripútavaná k ušľachtilejším druhom zábavy.

Počasie

Zima v r. 1948 bola stála a dosť silná. Sneh trval do konca marca. V apríli ešte znova napadol, nemal však dlhého trvania. Teplé počasie zodpovedajúce miestnym drsným poveternostným podmienkam trvalo až do konca septembra. Prvý sneh napadol 25. novembra, čím sa značne schladilo.

Rok 1946. Začiatkom januára boli mrazy, ale už 10. jan. sa oteplilo a prišiel odmäk. Po tomto opäť nastalo ochladenie a zima so snehom trvala až do marca. Začiatkom apríla sa značne oteplilo, avšak ku koncu mesiaca bývali dosť silné snehové prehánky. V polovici mája bol silný mráz, ktorý poškodil priesady, ovocné stromy v kvete a zemiaky. Oteplenie potom trvalo do 13. júna. Júl a august bolo veľmi pekne a teplo. Prvý sneh na vrchoch sa objavil 6. októbra. Od polovice novembra do začiatku decembra bolo pomerne teplo, potom prišlo silné ochladenie a takéto počasie trvalo do konca roka. December bol bez snehu.

Rok 1947. Začiatkom januára udreli silné mrazy, ktoré dosahovali až – 26 °C. Mrazy trvali takmer bez prestávky až do konca februára. Chladné počasie bolo aj v marci do prvej polovice apríla. V druhej polovici apríla sa značne oteplilo a a teplé počasie trvalo až do začiatku júna. Jún takmer celý pršalo, niekedy aj dvakrát cez deň. Júl a august bolo veľmi pekne a teplo. Prvý sneh napadol 18. októbra, trvalý až v polovici decembra.

Rok 1948. Prvá polovica januára bolo studené počasie, potom však prišiel odmäk. Toto oteplenie trvalo do 11. februára, kedy sa značne ochladilo. Koncom marca častejšie padal sneh. Apríl do polovice bol daždivý. Začiatkom júna boli silné celodenné dažde. Studená a Blatná sa silno rozvodnili, zaplavili a zaniesli štrkom polia, narušili hradskú a postrhávali mosty. Začiatkom júla sa silno schladilo a na vrchoch sa objavil sneh. Potom sa oteplilo a pekné počasie trvalo do polovice augusta. 14. augusta sa silno schladilo a chladné počasie trvalo do začiatku septembra. 13. novembra napadol prvý sneh.

Opatrenia sociálne a pracovné

Slov. národná rada dňa 23. augusta 1945 vydala nariadenie v ktorom medziiným je zabezpečenie dôchodkom starých a práceneschopných občanov. Toto veľkorysé počínanie našej ľudovodemokratickej vlády bolo prijaté s uspokojením. Starci do tej doby boli odkázaní len na milosť svojich detí, alebo príbuzných.

(Zdroj: Kronika obce Habovka, spracovala  Oľga Haláková, kronikárka obce, neprešlo jazykovou úpravou)

Obec

Habovka naživo

webkamera

webkamera

Sociálne siete

SMS info

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

SOBD 2021

VC

baner

mapová aplikácia

Projekt

Družobné obce a organizácie

Projekty